תנאי שימוש

תנאי השימוש המפורטים למטה, כפי שיעודכנו או ישונו מפעם לפעם, יהיו  תקפים לגבי כל שימוש שיעשה על ידך באתר, הן שימוש שוטף והן שימוש ארעי וכל פעילות מכל סוג שהוא בהיותך משתמש רשום במועדון הלקוחות ("משתמש רשום") או לחילופין משתמש מזדמן.

תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בינך לבין מנהלי האתר (כהגדרתם להלן) ובינך לבין צדדים שלישיים, כפי שיידרש מעת לעת, ככל שתנאי השימוש מתייחסים לכך.

על כן, הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש שלהלן ולעשות באתר שימוש אך ורק אם הנך מסכים לתנאיו ומקבל אותם במלואם. אם לאו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 

1. בעלי ומנהלי האתר

ויטולסקי תומר-מיי דרים טים (להלן: "החברה") הינה פלטפורמה חדשנית הנותנת מענה לכל צרכי היופי והטיפוח של נשים וגברים באמצעות מומחי הטיפוח והיופי המובילים בארץ בתחומם, המגיעים לבית הלקוח תוך התאמה ספציפית לצרכיו.

מטרתה של הפלטפורמה הינה, בין היתר, להנגיש את שירותי הטיפוח והיופי ללקוחות כחלק ממערך של טיפול V.I.P, בין אם מדובר בהתארגנות לאירועים ובין אם מדובר בטיפולים שגרתיים קבועים.

ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected];

פרטי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, כמו יתר תנאי מדיניות שימוש זו, אך עת שינוי כלשהו, הודעה מתאימה על כך תפורסם באתר החברה.

 

2. קבלה והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

בשימוש או גלישה באתר אתה מסכים בזאת, ללא כל סייג לקבל את תוכנם של תנאי השימוש באתר ושל מדיניות הפרטיות כמפורט להלן, ומסכים להם במלואם. אם אינך מסכים ולו לתנאי אחד מתנאי השימוש מטה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר והחברה.

תנאי השימוש עשויים ולמעשה עתידים, להשתנות מעת לעת. האחריות להתעדכן בשינויים חלה עליך בכל כניסה לאתר, והחברה לא תהיה אחראית כלפיך במידה ולא התעדכנת.

החברה רשאית לשנות מעת לעת הן את מדיניות השימוש והן את הפרמטרים הבאים: מבנה האתר, מראהו, שירותי האתר, היקפם וזמינותם של השירותים והמבצעים המוצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, ללא דרישת מתן הודעה למשתמש טרם השינויים ו/או העדכונים. שינויים אלה יבוצעו, בין היתר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים ובשינויים נוספים המתרחשים ברשת האינטרנט. מטיבם וטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ממגוון סוגים, לרבות מניעת כניסה לשירות ואי יציבות של חלק או יותר מהשירותים. בשימוש באתר, אתה מסכים באופן בלתי חוזר כי לא תהא לך, כמשתמש בשירותי האתר כל טענה, תביעה, דרישה כלפי החברה ומי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ובגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

במסגרת השירותים, החברה תפעל לטובת פעילות תקינה של מערכותיה התומכות במתן וסיפוק השירותים. יובהר כי החברה איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים, לרבות שירותי סליקה המבוצעים עבורך ועבור מומחי הטיפוח והיופי מהם הינך מזמין את שירותי הטיפוח ועמך הינם מתקשר באופן ישיר לקבלת שירותי הטיפוח, ובהתאם, שינוי וביטול של הזמנת שירותים כלשהם, אינם באחריות החברה, לרבות בנוגע לקבלת החזר כספי בגין ביטול.

מובהר כי הזמנה שלא תושלם בתוך שעתיים ממועד קבלת אישור ההזמנה, תבוטל על ידי המערכת ולמשתמש לא תהיה כל טענה בקשר עם כך.

משתמש יקר – במידה שיופר על ידך אחד או יותר מתנאי השימוש, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שמנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם לפי כל דין.

"מנהלי האתר ו/או מי מטעמם" – לרבות החברה, בעלי מניותיה, מנהליה, נושאי משרה בה, עובדיה, סוכניה ו/או מי מטעמם. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש שלהלן, השימוש באתר הינו על אחריותך בלבד. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי באשר לשימושך באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS).

 

3. קישורים לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים

מנהלי האתר מציגים מידע בנוגע למוכרים או נותני שירותים בישראל בלבד, אלא אם נאמר אחרת באופן מפורש. באתר מופעלים, בין היתר, מחירונים לצורך השוואת מחירים, ועשויים להופיע גם קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אתרי סליקה (מסופונים המופעלים על ידי צדדים שלישיים בקשר ביצוע העסקאות, וכן אתרי מכירות ו/או ספקים המציעים למשתמש מוצרים ו/או שירותים (להלן: "צדדים שלישיים"). האתר הנ"ל איננו אתר מכירות ומנהלי האתר אינם ולא ייחשבו כמוכרים ו/או כמציעים למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

תכנים המוצגים באתר שהנם בידיהם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאה מחיפוש באתר, אינם בבעלותם של מנהלי האתר, אינם מופעלים על ידם, אינם באחריותם, אלא הנם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

יובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים המקושרים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לרבות תנאי השימוש של אותם אתרים, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל תוכן אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם שימושך באיזה מן האתרים המקושרים, הנך מסיר בזאת באופן בלתי חוזר את האחריות מידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לאותם אתרים.

מנהלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים המוצגים באתר הינם תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. מנהלי האתר רשאים לבטל קישור המופיע באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל על פי שיקול דעתם הבלעדי. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או במסופון סליקה של בעל העסק עמו מבקש המשתמש להתקשר (בעצמו או באמצעות חברת הסליקה), בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם זאת, מנהלי האתר ינקטו צעדים ומאמץ רב לטובת תקינות האתר על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.

מנהלי האתר ממליצים לנקוט בערנות ובזהירות בעת שהנך מועבר לאתרים מקושרים, בין היתר מומלץ לקרוא בקפידה את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לאופן השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון תוכן בעל אופי פוגעני, בוטה, עוין, מאיים, אלים, שיקרי, גס, לא חוקי ו/או לא ראוי. מומלץ לנקוט משנה זהירות בנוגע להזמנת שירותים הכרוכים במגע פיסי, לרבות עיסויים ומודגש כי העיסויים המוזמנים באתר זה, אינם לצורך פעילות בעלת אופי מיני ולא נועדו להיות כאלה.

 

4. הרשמה למועדון הלקוחות של החברה והזנת פרטיך האישיים

השימוש באתר יכול שיעשה הן על-ידי משתמשים מזדמנים והן על-ידי משתמשים שנרשמו למועדון הלקוחות המופיע באתר ("משתמשים רשומים"). בעת ההרשמה למועדון הלקוחות תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, טלפון, כתובת אי-מייל וכדומה).

עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדוייקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט במדיניות הפרטיות.

משתמש יקר - במידה שהינך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך - הינך רשאי לדרוש זאת ממנהלי האתר בכתב באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]; ומנהלי האתר ייענו לפנייתך, והכל - כמפורט במדיניות הפרטיות.

בעת הרשמה או התחברות לאתר באמצעות facebook, המידע שאנו לוקחים מחשבון הפייסבוק שלכם הינו שמכם, כתובת הדוא"ל ותמונת הפרופיל.
נתונים אלו משמשים לכניסה מהירה לאתר ומטרתם להקל על תהליך הכניסה ובקשת השירות. 
המידע נשמר בבסיס נתוני האתר ומשמש להרשמה וכניסה מהירה לאתר ומהווה הסכמה על תנאי השימוש באתר. 
במידה וברצונכם להסיר את פרטי המשתמש שלכם מהאתר ו/או ישנה כל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה - אנא כתבו לנו בקשה המפרטת את פרטי המשתמש אותו תרצו להסיר ו/או שאלתכם ל: [email protected]

 

5. אופי התכנים הכלולים באתר והאחריות לגביהם

תכני האתר הינם כל תצורה שיש לה ביטוי באתר, בין אם הוא נוצרה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ובין אם על-ידי מפרסמים באתר, לרבות כל ביטוי בכתב, צורה, סימן, קול, תמונה, וידאו וכיו"ב. אין לעשות באתר ו/או בתכני האתר במלואם ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל אישור ממנהלי האתר בכתב ומראש.

בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להעביר, לעבד, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר במלואם או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור לעיל.

יובהר, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נוקטים כל עמדה באשר לתכנים המפורסמים באתר ואינם תומכים ו/או מזדהים עם תוכן מסוים הכלול באתר ובפרט אינם אחראים לאמינותם ונכונותם של התכנים המופיעים באתר ואינם נוקטים עמדה כלשהי לגבי דעות, דרוג, טיפים, המלצות, תגובות ו/או עמדות ובכלל זה אינם אחראים בכל צורה שתהא לאיזה מהתכנים לעיל. כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. תכני האתר יוצגו ויסווגו בחלוקת קטגוריות הנושאים המצויות באתר.

יודגש למען הסר ספק, כי אין בפיקוח מנהלי האתר כאמור, כדי להטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בשל פגיעה ו/או נזק ו/או עגמת נפש ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או כל תוצאה אחרת אשר תיגרם למי ממשתמשי האתר בשל ו/או בקשר עם:

(1) שימוש באתר

(2) חשיפה לתכני האתר

(3) הסתמכות על תכני האתר

(4) הסרה/שינויי של תכנים כלשהם מהאתר על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם

(5) ליקויים בדרך העברת תכני האתר.

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום את גישה של משתמש או מפרסם מסוים לאתר במידה שימצאו כי אותו משתמש או מפרסם מפר איזה מהוראות תנאי השימוש ו/או מעלה במזיד תכנים אשר אינם ראויים ו/או בעלי אופי פוגעני בציבור המשתמשים ו/או בצד שלישי כלשהו.

זאת ועוד, מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר/להגביל/לשנות כל תוכן שמשתמש או מפרסם העלה לאתר על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי להידרש להודיע על כך ו/או להסביר דבר למשתמש או למפרסם אשר העלה את התוכן הרלוונטי לאתר. יודגש, כי המשתמש או המפרסם מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם כנגד איזה מהפעולות לעיל. 

לתשומת ליבך, עליך לקחת בחשבון שבעצם שימושך באתר באופן כלשהו הנך עשוי להיתקל בתכנים שקריים, פוגעניים, לא מהימנים, לא חוקיים ו/או תכנים שאינם ראויים באופן דומה או אחר ו/או אשר עשויים לפגוע בך או ברגשותיך באופן כלשהו.

האחריות לחשיפתך לתכנים כאמור ולשימושך באתר מוטל עליך והנך אחראי באופן בלעדי לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או תוצאה אחרת אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מחשיפתך לתכני האתר ו/או משימוש באתר.

בעצם שימושך באתר באופן כלשהו הנך פוטר בזאת את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מכל אחריות בקשר באשר לחשיפתך לתכני האתר והתוצאות הנלוות בכך ומוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת אשר תעמוד לך כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה אשר עשויים להיגרם לך כתוצאה מחשיפתך לתכני האתר.

הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד אשר ייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושך באתר ו/או חשיפתך לתכני האתר או לחלקם ו/או לכל תוצאה ו/או פגיעה ו/או נזק אשר ייגרמו כתוצאה מכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תוכן אסור ייחשב, בין היתר, לכל אחד מאלה:

1. תוכן הכולל או המהווה איום, הסתה, המרדה, השמצה, הוצאת דיבה, לשון הרע ו/או התבטאות גזענית ו/או מפלה כלשהי.

2. תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה ו/או כל פרסום אסור אחר לפי כל דין.

3. תוכן הכולל חשיפה של קטינים ללא הסכמתם והסכמת הוריהם או האחראים עליהם ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני דומה או אחר ו/או מידע ופרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין.

בעניין זה, שים לב לקיומן של הוראות מפורשות בדין, לרבות אך לא רק בחוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך 1960, האוסרות על פרסומם של פרטים מסוימים הנוגעים לקטינים והעובר על הוראות אלו צפוי לעונשים הקבועים בדין.

4. תוכן גס/פורנוגרפי הכולל התבטאות ו/או תמונה ו/או קול בעלי אופי מיני בוטה.

5. תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי ו/או מפר סודות מסחריים או חובות אמון של צד שלישי כלשהו.

6. תוכן פוגעני שיש בו כדי לפגוע באופן כלשהו בצד שלישי, לרבות, פגיעה ברגשותיו, בפרטיותו ו/או בצנעתו ולרבות גילוי סיסמאות, פרטים אישיים וכדומה.

7. תוכן טורדני, אלים, עוין, דוחה ו/או מפחיד.

8. תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא על-פי בקשת/רצון הנמענים, לרבות מכתבי שרשרת ו/או משחקי פירמידה למיניהם.

9. תוכן הכולל חומר ו/או הפנייה לחומר המכיל סוגים שונים או סוג יחיד של וירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו.

10. תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית.

11. תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכושו של אדם, לרבות, מחשבו ו/או קבצי מחשב ו/או תוכנות המצויים במחשבו.

12. תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים.

 

13. תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.

למנהלי האתר ו/או מי מטעמם עומדת הזכות לתבוע משתמש או מפרסם שהעלה תוכן אסור לאתר. הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או כל דבר אחר שייגרם למי מהם בגין תביעה ו/או דרישה של צד ג` כלשהו בקשר לתוכן אסור שהעלית לאתר.

בנוסף, הנך מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו ו/או לשירותים המוצעים בו בכל דרך שהיא. 

שינוי, עיבוד, העתקה, העברה, שאיבת מידע, התאמה, פרסום, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, הפצה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית דומה או אחרת אשר מצויות באתר זה.

הצבת האתר, כולו או חלקו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא. לאסוף או לאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

במקרה שנפגעת באיזה אופן מהתוכן המפורסם ומועלה לאתר הינך רשאי לפנות למנהלי האתר, ופנייתך תבחן על ידנו. במידה ולאור פנייתך נמצא לנכון לשנות, להסיר ו/או לצנזר את התוכן הרלבנטי ו/או את סיווגו, נשתדל לעשות כן. יחד עם זאת, יובהר, כי מנהלי האתר אינם מתחייבים בשום צורה להיענות לפנייתך ו/או לפעול בהתאם לה ולפיכך אינם אחראים באופן כלשהו לכך שפנייתך תיענה.

הנך מחויב להודיע למנהלי האתר ללא דיחוי וזאת במידה שידוע לך הנך על פגיעה אפשרית כלשהי במשתמשי האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או על פעולה כלשהי בקשר עם שימוש באתר שמהווה ו/או צפויה להוות הפרה כלשהי של הוראות הדין.

לרשות משתמש עומדת האפשרות להגיב על השירות של נותני שירותים, שאת שמם ניתן למצוא באתר. מנהלי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש ממשתמש כאמור פרטים מזהים ו/או אחרים, וכן הוכחת קניה למוצר ו/או לשירות נשוא חוות הדעת.

משתמש המבקש להציג חוות דעת על מוצר, יתייחס בחוות דעתו למוצר בלבד, יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל פוגע, בוטה, מעליב, מגונה או מפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע. משתמש המבקש להציג באתר חוות דעת על צד שלישי/ספק/חנות, יהיה רשאי לעשות כן רק במידה ורכש מאותו צד שלישי/ספק/חנות מוצר ו/או שירות באמצעות האתר.

משתמש המבקש להציג חוות דעת יציג עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד, ללא פרשנות אישית, יתאר את פרטי המקרה והשתלשלות האירועים בינו לבין הצד השלישי/ספק/חנות, יציג לצד דעתו גם את עמדת/תגובת הצד השלישי, לא יעשה שימוש בתוכן ו/או במלל בעל אופי פוגעני, בוטה, אלים, מעליב, מגונה, או במלל המפר הוראת חוק כלשהי ו/או המהווה ו/או עלול להוות לשון הרע, או תוכן המשמיץ או הפוגע בצד השלישי/ספק/חנות ו/או במי מטעמו. בידי מנהל האתר הרשות לבחור שלא להציג חוות דעת המפרות הוראות אלה ו/או כל הוראה אחרת בתנאי השימוש.

המשתמש מתחייב כי פרסום חוות דעתו על ידו לא יפר הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני העונשין במדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

יובהר בזאת, כי במידה שמשתמש יפר תנאי שימוש אלה, רשאים מנהלי האתר לנקוט בצעדים כנגדו בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, וכן יהיה רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת. רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

6. זכויות יוצרים וקניין רוחני

שימוש בלתי מורשה בתכנים המופיעים באתר ו/או בסמני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, העברתם, תרגומם או פרסומם והפצתם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע המצוי באתר הינו אסור בהחלט.

מנהלי האתר מכבדים את זכויות היוצרים של צדדים שלישיים ומקפידים שלא להפר אותן ו/או לפגוע בהן באופן כלשהו. כיוצא מכך, הנך מתבקש לפעול בהתאם לכך ולא לעשות כל שימוש בתוכן המצוי באתר אלא לשימושך הפרטי בלבד.

במידה שהנך מדפיס ו/או שומר איזשהו תוכן המצוי באתר לשימושך האישי, הנך מתבקש לנהוג בקפידה באשר לשמירת זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים בתוכן הרלוונטי ולכלול בו את כל האזהרות ו/או הסמלים הנדרשים לצורך שמירת על הזכויות האמורות.

נוסף לכך, בכל שימוש פרטי שהנך עושה בתכנים הכלולים באתר, ובלבד שהשימוש אינו מסחרי, ובלבד שהינו מותר לפי תנאי השימוש, לפי מדיניות הפרטיות ולפי חוק,  חל עליך איסור לשנות את התכנים, לשחזר אותם באופן מלא או חלקי, לכתוב/להקליט אותם מחדש ו/או לעשות שימוש אשר יגרום להצגת התכנים  באופן שונה מהאופן שבו הוצגו באתר. 

יובהר בזאת, כי מנהלי האתר אינם אחראים לשמירת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן של תכנים הכלולים באתר אשר מועלים על-ידי משתמשים ו/או שמירתם של זכויות אחרות של צד שלישי כלשהו וזאת היות שאין למנהלי האתר יכולת לפקח על התכנים המועלים לאתר על-ידי המשתמשים.

יחד עם זאת, מנהלי האתר יבחנו כל פניה שתוגש אליהם באשר להפרת זכויות כאמור וישתדלו לדאוג להסרה של תכנים מהאתר אשר לגביהם יימצאו לנכון כי עצם העלאתם לאתר פגעה בזכויות של צד שלישי כלשהו.

על אף האמור, יובהר בזאת, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר להפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ו/או זכויות אחרות של צד שלישי כתוצאה מהעלאת תכנים לאתר על-ידי משתמשים.

במידה שהנך סבור כי זכויות היוצרים ו/או זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות שלך ו/או של צד שלישי כלשהו נפגעו כתוצאה מפרסומו של תוכן מסוים באתר, הנך רשאי לפנות למנהלי האתר, ופנייתך תיבחן. במידה ולאור פנייתך נמצא לנכון לשנות, להסיר ו/או לצנזר את התוכן הרלבנטי ו/או את סיווגו, נשתדל לעשות כן. יחד עם זאת, יובהר, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להיענות לפנייתך ו/או לפעול בהתאם לה ולפיכך אינם אחראים באופן כלשהו לכך שפנייתך תיענה. יובהר כבר עתה, כי החברה רשאית לעשות כל שימוש, בין באמצעותה ובין באמצעות צד שלישי, בתמונות של משתמש רשום ו/או משתמש מזדמן ובכלל זה לפרסם או להפיץ באתר ובכל מקום אחר תמונות כאמור, למעט במקרים שבו ביקש משתמש רשום ו/או משתמש מזדמן הורה מפורשות לחברה שלא לפרסם תמונות כאמור. 

במידה והנך סבור ו/או שהובא לידיעתך כי בפרסום תוכן כלשהו באתר לא ניתן קרדיט אשר על-פי תנאי השימוש היה צריך להינתן ו/או ניתן קרדיט שאינו נכון. הנך רשאי וראוי שתפנה מיד לאחר ידיעתך בעניין זה למנהלי האתר ותיידע אותם. מובהר כי במקרה כאמור, הסעד היחיד והבלעדי לו תהיה זכאי הינו מתן הקרדיט הנכון על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לגבי התוכן הרלוונטי.

 

7. שינויים באתר

מנהלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ונמצאים בין אם בקטגוריית המבצעים ובין אם בקטגוריית הקופונים ו/או את אופן השימוש באתר ו/או כל דבר אחר הכלול באתר ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם בין אם פורסמו ו/או הועלו לאתר ובין אם לאו, וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

במקרה כאמור, אין מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מתחייבים לשמור גיבויים כלשהם של תכנים או חלקם אשר הוסרו ו/או נמחקו מהאתר. יתרה מכך, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי להתריע מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר במלואם או חלקם, אלא באופן סביר בלבד.

בעצם שימושך באתר הנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או חסימתך מלעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים, תכנים סלולריים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

 

8. סיום ההתקשרות

כל משתמש המעוניין לבטל את רישומו לאתר רשאי לבקש זאת באמצעות פניה בכתב למנהלי האתר באמצעות הכתובת המופיע באתר. לעניין זה, ראה להלן גם את "מדיניות הפרטיות". כאמור בתנאי השימוש לעיל, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק באופן מידי את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת ללא מתן הודעה מראש.

 

9. הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר הינו דיני מדינת ישראל בלבד. החלת הדין תחול על השימושים הבאים: השימוש באתר, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

10. שימושים אסורים באתר

הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, חל איסור לעשות שימוש במספרי הטלפון, בפרטים האישיים ובמידע המועלה לאתר לשימוש מסחרי, פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה ובאי כוחה כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש לא ראוי שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

 

11. תנאים נוספים

אין בכוחה של תניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות אשר תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, כדי להשפיע על נפקותן חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות, ותהא היא נפרדת מהתניות האמורות. תנאי השימוש יחולו לטובת מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות תנאי השימוש או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

כל פניה של משתמש למנהלי האתר ו/או מי מטעמם אשר תיעשה בניגוד לאמור, קרי, לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת לעיל, תיחשב כאילו שלא נעשתה ומנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מהתייחסות אליה. יובהר, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא זו המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.

מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להמחות ו/או להעביר את תנאי השימוש ו/או הזכויות ו/או החובות על-פיהם לכל גוף ו/או יחיד אחר במקומם וזאת, מבלי להידרש להסכמת המשתמש ו/או להודיעו על כך מראש.

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל.

 

12. מדיניות ביטולים

לנוכח היותה של החברה והאתר המופעל על ידה פלטפורמה שיווקית בלבד לצורך קישור בינך לבין נותני השירותים (בסעיף זה: "מומחי הטיפוח והיופי") המפרסמים את שירותיהם באתר, מדיניות הביטולים נקבעת באופן בלעדי בידי כל אחד ממומחי הטיפוח והיופי, בגין השירות המסופק על ידו. מומחי הטיפוח והיופי מחויבים לפעול על פי חוק, ובפרט על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, ואולם ככל שהדין, כפי שיהא מעת לעת, מתיר זאת, הם ולא האתר או מנהליו, שיקבעו את עלות ואופן הביטול , ובין היתר, תנאים הנוגעים לאופן מסירת ההודעה בגין הביטול, פרק הזמן המינימאלי, בכפוף לכל דין, למסירת הודעת הביטול, שירותים שבכפוף לכל דין, לא ניתן לבטל את ההתקשרות לגביהם, אופן השבת התמורה ללקוח, בכסף או בשווה כסף, ובכל מקרה לא פחות מכפי שהמשתמש זכאי לקבל בעת ביטול עסקה על פי כל דין. עם בחירתך לעשות שימוש באתר, הינך מצהיר בזאת כי ידוע לך שלאתר או למנהליו אין כל בקרה, פיקוח או שליטה על מדיניות הביטולים של נותן השירותים עמו אתה מתקשר בעסקה, וכי בדקת היטב את תנאי הביטולים של נותן השירותים, את אופי השירות של נותן השירותים, את הזמינות ואת האיכות של השירותים, במידת האפשר, וכי לא הסתמכת על מצג כלשהו של האתר או מנהליו, וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר ומנהליו בגין ביטול עסקה כלשהי, עד כמה שהדין מתיר זאת, אלא כלפי נותן השירותים בלבד שאחראי כלפיך באופן בלעדי, כפי שאתה מאשר בשימושך באתר זה. בכל מקרה אחריות האתר ומנהליו, אם ייקבע על ידי בית משפט מוסמך על אף כל האמור כי בכל זאת  חלה, לא תעלה על שיעור העמלה שקיבלה בגין שיווק השירות הספציפי שאותו רכשת וביטלת. בשימושך באתר, אתה מסכים לאמור ללא כל הסתייגות, וככל שיש לך הסתייגות, עליך להימנע משימוש באתר. אין באמור במדיניות ביטולים זו כדי לראות באתר או מנהליו כמוכר, כמשמעו על פי דיני הגנת הצרכן, ומובהר, כי אין באמור במדיניות ביטולים זו כדי להטיל על האתר או על מנהליו אחריות כלשהי לשירותים או לתוצאות ביטולם.

 

13. מדיניות אספקת שירותים

כמשתמש, הינך רשאי לבצע הזמנה מנותן שירותים אחד או יותר, כפי בחירתך ועל פי שיקול דעך ורצונך. לצורך ביצוע ההזמנה עליך להשלים רישום למערכת באמצעות כתובת המייל האישית שלך או באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי שלך. מובהר בזאת, כי רק משתמש רשום רשאי לבצע הזמנה ולא יתקבלו הזמנות ממשתמש שאינו רשום במערכת. עם ביצוע הזמנה, לנותן השירותים יהא פרק זמן של שעתיים להשיב לפנייתך, לאשר או לדחות אותה, וככל שלא יתקבל מענה לפנייתך תוך שעתיים, המערכת תבטל באופן אוטומטי את ההזמנה, בלא שתהיה לך או לנותן השירותים כל טענה בעניין זה, ויהיה עליך לבצע הזמנה חדשה ככל שתהיה מעוניין בכך. המחיר הסופי של ההזמנה יופיע רק בעמוד התשלום, ויכלול הן את מחיר השירותים והן עלויות נוספות שעשויות לחול, כדוגמת עלות מיוחדת בגין מתן שירות מחוץ לאזור האספקה הרגיל של נותן השירותים, כפי שכל אחד מנותני השירותים רשאי לקבוע במחירון הייחודי עבורו. אישור על ביצוע ההזמנה יתקבל רק לאחר השלמת ההזמנה וביצוע התשלום, ויישלח הן במייל והן באמצעות יצירת קשר מצד נותן השירותים, שיחזור למשתמש תוך פרק זמן סביר ובמידת האפשר, תוך יום עסקים אחד. המשתמש רשאי ליצור קשר באמצעות הודעה במערכת האתר עם נותן השירותים על מנת לערוך כל בירור הדרוש לו לפני השלמת ההזמנה, ובכלל זאת, ניתן לשלוח לנותן השירותים מדיה דיגיטלית מתאימה לצורך היוועצות עמו (והאחריות הבלעדית לשלמות הייעוץ ונכונותו מוטלת על נותן השירותים ולא תהיה לאתר או למנהליו כל אחריות לייעוץ ולתוצאותיו).

למעבר לעמוד מדיניות פרטיות - לחצו כאן>>