מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של אתר חברת MY DREAM TEAM

משתמש יקר, במדיניות פרטיות זו יוסבר ויובהר בפניכם איזה שימוש נעשה על-ידי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם במידע המתקבל ממך באמצעות האתר.  הנך מתבקש לקרוא בעיון רב את מדיניות פרטיות זו ולעשות באתר שימוש אך ורק אם הנך מסכים לתנאיו ומקבל אותם במלואם, בפרט מדיניות זו. אם לאו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות יכולה ועשויה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נדאג להודיע לך על כך, על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על-ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני. לשון מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחיות בלבד אך הינה מתייחסת לשני המינים כאחד.

 

1. על איזה מידע מדובר?

כל המידע אשר מתקבל ממך באמצעות שימושך באתר. יחד עם זאת, יש להפריד בין מידע אישי, לרבות פרטים אישיים, היינו אותם פרטים אותם הנך מתבקש להזין באתר בעת ההרשמה לאתר כדוגמת: שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך וכיו"ב ("הפרטים האישיים") לבין מידע אחר המתקבל ממך, כדוגמת כתובת ה-IP של מחשבך האישי, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הנך מתעניין באותה עת בה הנך עושה שימוש באתר וכיו"ב ("המידע האחר"), כאשר יובהר, כי המידע האחר הנאסף על-ידי מנהלי האתר אינו כולל את פרטיך האישיים.

 

2. בטיחות ושמירת סודיות

מנהלי האתר עושים ככל שביכולתם באופן סביר על מנת לאבטח את פרטיך האישיים  ולשמור על סודיותם. באתר קיימת מערכת אבטחת מידע הפועלת לטובת שמירה על פרטיותך ומניעה מגורמים זרים/גורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) גישה לפרטים האישיים. מנהלי האתר מתחייבים לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים ומתחייבים שלא להעביר את פרטיך האישיים לגורמים זרים/לגורמים חיצוניים (מי שאינם מנהלי האתר ו/או מי מטעמם) אלא בהסכמתכם בלבד. יחד עם זאת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של פרטיך האישיים כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית/בלתי חוקי למערכות האתר.

על אף האמור, יצוין, כי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים להעביר את פרטיך האישיים ו/או כל מידע אחר המתקבל מכם במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחויבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמתך מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.

 

3. השימוש הנעשה בפרטים האישיים

בעת ההרשמה למועדון הלקוחות באתר, כמו גם פניות לתגובות לשירות שהוצע דרך האתר, הנך מתבקש להזין את פרטיך האישיים כפי שפורטו לעיל. בעת הזנת פרטיך האישיים הנך נותן הסכמתך לכך שהפרטים הללו ישמרו על-ידי מנהלי האתר ויכללו במסגרת מאגר המידע המצוי בבעלות מנהלי האתר והמנוהל על-ידיהם.

מידע בגין תלונות לצורך המשך טיפול עשוי להיות מועבר לארגון אמון הציבור (מלכ"ר) זאת בכדי לקדם את טובתו של הצרכן, בהתאם לנוהלי אמון הציבור, אלא אם הצרכן הודיע במפורש כי אינו מעוניין בכך. מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לפנות אליך בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים בכתובתך האישית, לרבות דואר ותיבת דואר אלקטרוני. בנוסף, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטיך האישיים לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים, ושירותים פנימיים של האתר.

בעצם הזנת פרטיך האישיים באתר, הנך מעניק למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל בפרטיך האישיים ובכך הנך מוותר על הזכות לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לאמור. נוסף לכך, הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלכם ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלכם כאמור.

במידה שהנך מעוניין לעיין בעצמך במידע האישי שנמסר על ידכם ו/או שנאגר על ידי מנהלי האתר או מי מטעמם ומצוי במאגר המידע של מנהלי האתר או שאינך מעוניין עוד להיכלל במאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין עוד לקבל דיוור ישיר ו/או מידע על שירותים כאמור, עליך לדרוש זאת במפורש ובכתב ממנהלי האתר יש לוודא כי פנייתך הגיעה ליעדה, ככל והפניה הגיעה, מנהלי האתר מתחייבים להיענות לדרישה.

בעת הרשמה או התחברות לאתר באמצעות facebook, המידע שאנו לוקחים מחשבון הפייסבוק שלכם הינו שמכם, כתובת הדוא"ל ותמונת הפרופיל.
נתונים אלו משמשים לכניסה מהירה לאתר ומטרתם להקל על תהליך הכניסה ובקשת השירות. 
המידע נשמר בבסיס נתוני האתר ומשמש להרשמה וכניסה מהירה לאתר ומהווה הסכמה על תנאי השימוש באתר. 
במידה וברצונכם להסיר את פרטי המשתמש שלכם מהאתר ו/או ישנה כל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה - אנא כתבו לנו בקשה המפרטת את פרטי המשתמש אותו תרצו להסיר ו/או שאלתכם ל: [email protected]

 

4. השימוש הנעשה במידע האחר

מנהלי האתר מפקחים באופן ממחושב על השימוש שהינך עושה באתר, זאת באמצעות "עוגיות" (Cookies) או באמצעים אחרים וזאת על מנת שתוכל להנות מהשימוש באתר בצורה המיטבית. בעצם גלישתך באתר, כפוף לאפשרותך לחסום קבלת "עוגיות", הנך מסכים לכך שנעשה במידע האחר כל שימוש שנמצא לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה החברה בשיתופי פעולה מסחריים כלשהם ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות קישורים. ויודגש שוב, כי המידע האחר אינו כולל את פרטיך האישיים.

בעצם שימושך באתר, הנך מעניק למנהלי האתר ו/או מי מטעמם את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיך ואינך תהא רשאי לטעון כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שתוגש על ידך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים למנהלי האתר ו/או מי מטמעם על פי כל דין.

מנהלי האתר אינם ולא ייחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. כמו כן, האתר הנ"ל יהא רשאי להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת גוגל אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה.

משתמש רשאי לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצג לו, פרטים על אפשרות זו ניתן ליישם בקישורים שמופיעים לעיל -
כאשר אתה מבקר באתר או בעמודי נחיתה שלנו, מותקן במכשיר שבו אתה משתמש קובצי cookies אשר מאפשרים להתאים ולהציע לך מוצרים העשויים לעניין אותך.
חלק מה cookies בהם אנו נעזרים מקורם בצד שלישי, שרותי הפרסום של פייסבוק, גוגל ורשתות חברתיות.

כדי לא לקבל עוגיות cookies ניתן לחסום אפשרות זו בדפדפן שלך​:

להסרה משרותי גוגל אנליטיקס –
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

להסרה משרותי הפרסום של גוגל  / התאמת אישית של מודעות –
https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

למידע על השימוש של גוגל בעוגיות –
https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads

להסרה/שליטה בשרות הפרסומות של פייסבוק –
https://www.facebook.com/policies/cookies

 

5. בקרת שירות

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה מבצעת בקרת שירות לצורך פיקוח על מומחי הטיפוח והיופי המפורסמים באתר. בעצם השימוש באתר ו/או על ידי התקשרות למספרי הטלפון המופיעים מסכים המשתמש לחברה ליצור עמו קשר באמצעות שיחה טלפונית ו/או מסרון ולמשתמש לא תהא טענה כנגד החברה בעניין זה. המשתמש יהא רשאי להודיע לחברה בכתב על בקשתו בכתובת ולפרטי ההתקשרות שיפורסמו באתר.

 

6. קישורים לאתרים אחרים

כאמור בתנאי השימוש לעיל, באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרים אחרים, לרבות מסופי סליקה שאינם בשליטת החברה, ועל כל פנים, אתרים אלה אינם קשורים לאתר באופן מסוים או למנהלי האתר ולפיכך מנהלי האתר ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר לאותם אתרים, לרבות בקשר לסודיות פרטיך האישיים אשר נמסרו על יכך לאתרים המקושרים. יובהר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איזה מהאתרים המקושרים. לפיכך, מומלץ לנהוג באופן זהיר וערני ולהקפיד שלא לחשוף את פרטיך האישיים באתרים המקושרים טרם קראת את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בשים לב כי באתרים אלו ישנה שמירה על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים.

 

7. חוות דעת ודירוגים

א. חברת MY DREAM TEAM חרטה על דגלה ערכים של יושר, הגינות ושקיפות כחלק מפעולות הבקרה אשר מבצעת החברה על נותני השירות, הינה מקנה את האפשרות לדרג את מומחי הטיפוח והיופי ולשתף את יתר המשתמשים באתר בחוויית השירות, ובלבד כי בדיקות המערכת מצביעות על כך שהמשתמש אכן ביצע הזמנה של נותן השירות באמצעות באתר.

ב. בכדי להזין חוות דעת על נותן השירות, יש לבצע פעולת זיהוי כפי שתוגדר מעת לעת.

ג.  אין לעשות שימוש במילות גנאי ו/או שפה לא מכבדת במתן חוות הדעת.

ד. חוות הדעת הינה אישית ומבוססות על החוויה האישית של המשתמש שכתב אותה. החברה אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק ו/או מחלוקת ו/או תביעה עקב חוות הדעת .

 

מגבלת אחריות כללית

הגלישה באתר ו/או ביצוע כל שימוש באתר על כל הכרוך בכך הינם על אחריותך בלבד.

כל התקשרות עם מומחי הטיפוח והיופי ו/או נותני השירות המופיעים באתר נעשית מולם במישרין ואין החברה צד בעסקה, ואינה, מטבע הדברים, אחראית לדבר הנוגע למתן השירות מצד מומחי הטיפוח והיופי, ועל כל נזק ישיר או עקיף שנגרם עקב ההתקשרות, לרבות עקב ביטול ההתקשרות ולרבות בגין מקדמות שישולמו בגין ההתקשרות ולא יושבו, במידה ולא יושבו, עם ביטולה.

כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת גישה מהאתר הנ"ל, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשית לפי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

פרסום תכנים באתר ובכלל זאת, גם הצבת קישור על ידי מנהל האתר לא יתפרשו על ידי המשתמש, ולא נועדו להתפרש, כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מנהל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

המידע המוצג באתר לא נועד ואינו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע בדבר התאמת השירותים ללקוח. בהצגת הנתונים באתר אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

המלצת מנהלי האתר לעשות שימוש נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, לעיין באופן זהיר ובאופן קפדני בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן - "ספק"), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק. האתר מנגיש למשתמש מידע לאתרים של צד שלישי שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכםו ו/או שהוא סבור כי הוא מקומם ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע").

היות שאין ביכולתו של מנהל האתר לשלוט במידע המוצג או המופץ על ידי צד שלישי או אחר, מנהל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ומנהל האתר מסיר כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

בכלל זה, אין בכך כדי לגרוע מכלליות האמור, שכן מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים אם במישרין ואם בעקיפין ל:

 (א) טעויות ואי דיוקים כלשהם בתכני האתר; (ב) פגיעה ונזק מכל סוג שהוא לגוף ולרכוש אשר עשויים להיגרם כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה מהשירות שניתן על ידי מומחה טיפוח ויופי כלשהו; (ג) אבדן או נזק שייגרמו לתכנים המועלים לאתר לרבות מחיקה מלאה או חלקית או שינויים שיחולו בהם; (ד) פגיעה ונזק שעשויים להיגרם כתוצאה מאירועי סייבר, אבטחת מידע, לרבות פריצה מצד גורם זר, לא מורשה, לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים או כל פרט אחר; (ה) הפרעה, תקלה והפסקה בהעברת מידע/ תוכן לאתר או ממנו; (ו) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו; (ז) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שעשויים להיגרם כתוצאה משימוש בתוכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר כאלו ואחרים.

הנך מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו באשר לשימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימושך כאמור ובכלל זה, אין בכך כדי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר.

יתרה מזאת, הנך מתחייב באופן בלתי חוזר לשפות את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מן הסעדים העומדים לרשות מנהלי האתר ו/או מי מטעמם על פי כל דין.

למעבר לעמוד תנאי שימוש - לחצו כאן>>